Studium wykonalności
INWESTYCJI
UDZIELAMY POMOCY Klientom

Udzielamy pomocy Klientom w zakresie sporządzania studiów wykonalności inwestycji, co pozwala na ocenę opłacalności i ryzyka finansowego inwestycji.

Studium wykonalności inwestycji (feasibility study) jest szczególnym przypadkiem biznesplanu tworzonym dla potrzeb podjęcia decyzji o uruchamianiu projektu biznesowego-inwestycyjnego (przez inwestora) i finansowania tego projektu przez bank (fundusz inwestycyjny lub innego finansującego). Studia wykonalności sporządza się nie tylko dla inwestycji nowych, ale również dla inwestycji polegających na odtwarzaniu, modernizacji lub rozbudowie istniejącego biznesu.

Celem studium wykonalności inwestycji jest zaprezentowanie planowanego biznesu (czy jego modernizacji, rozbudowy) oraz przedstawienie planowanych wyników finansowych, opłacalności i ryzyka projektu inwestycyjnego. Opłacalność inwestycji określamy na podstawie mierników dyskontowych (wartość zaktualizowana netto i wewnętrzna stopa procentowa). Ocenę ryzyka finansowego projektu przeprowadzamy metodą analizy progu rentowności i/lub metodą analizy wrażliwości projektu na zmiany jego parametrów.

Studia wykonalności wykonujemy zgodnie z metodologią UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Zawartość studium wykonalności:
 • Podsumowanie i wnioski końcowe.
 • Geneza projektu i założenia podstawowe.
 • Analiza rynku i strategia marketingowa.
 • Koszty produkcji.
 • Lokalizacja inwestycji.
 • Strona techniczna.
 • Strona organizacyjna.
 • Siła robocza.
 • Harmonogram realizacji inwestycji.
 • Plan finansowy.
 • Ocena ekonomiczno-finansowa, w tym: ocena finansowa, ocena opłacalności, ocena ryzyka finansowego.
 • Ocena przydatności projektu dla gospodarki kraju (regionu).

Podstawowe dane niezbędne do sporządzenia studium wykonalności projektu inwestycyjnego są określone w zapotrzebowaniu informacyjnym, które jest przekazywane Klientowi po uzgodnieniu warunków współpracy.