Wycena
RUCHOMOŚCI
PROFESJONALNA Wycena ruchomości

Wykonujemy wyceny wszelkich składników mienia ruchomego: maszynurządzeńśrodków transportusprzętu i wyposażeniazapasówwartości niematerialnych i prawnych, wierzytelności i in.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość godziwą, wartość likwidacyjnąwartość odtworzeniowąwartość inwestycyjną ww. składników majątkowych.

W zależności od celu i rodzaju ruchomości wykonujemy wyceny różnymi sposobami:
w podejściu porównawczym
(na podstawie danych o transakcjach kupna – sprzedaży ruchomości z rynku) – metodą porównywania parami lub metodą korygowania ceny średniej;
w podejściu dochodowym
(na podstawie szacunku dochodu możliwego do uzyskania z wykorzystania w działalności gospodarczej, wynajmu/dzierżawy) – metodą inwestycyjną lub metodą zysku, przy wykorzystaniu techniki kapitalizacji prostej lub techniki dyskontowania strumienia dochodów;
w podejściu kosztowym
(na podstawie analizy kosztów zakupu lub budowy składnika mienia i oceny jego zużycia) – metodą kosztów odtworzenia lub metodą kosztów zastąpienia;
w podejściu mieszanym:
 • metodą kosztów likwidacji (wycena ruchomości przeznaczonych do likwidacji),
 • metodą pozostałościową (wycena ruchomości podlegających remontowi).
Wyceny ruchomości wykonujemy dla celów:
 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.
Podstawowe dane niezbędne do wyceny ruchomości to:
 • dokumentacja zakupowa (faktura, umowa, dowód zakupu),
 • dokumentacja techniczna i ruchowa maszyn, urządzeń,
 • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych (w przypadku firm),
 • tabele amortyzacyjne (w przypadku firm).