Wycena
NIERUCHOMOŚCI
PROFESJONALNA Wycena nieruchomości

Wykonujemy wyceny wszelkich nieruchomości: gruntowych zabudowanych i gruntowych niezabudowanychbudynkówlokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością i innych części składowych nieruchomości (uprawy, drzewostan, złoża).

Wyceniamy nieruchomości mieszkaniowe i przeznaczone na cele administracyjne, handlowe, usługowe, przemysłowe, komercyjne i niekomercyjne, rolne i leśne.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny zajmujemy się określaniem różnych rodzajów wartości nieruchomości: wartości rynkowejwartości odtworzeniowejwartości inwestycyjnej (dla indywidualnego inwestora), wartości ubezpieczeniowejwartości godziwej, wartości zbywczej, wartości dla wymuszonej sprzedaży

W zależności od celu i rodzaju nieruchomości wykonujemy wyceny nieruchomości różnymi sposobami:
w podejściu porównawczym
(na podstawie danych o transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości z rynku) – metodą porównywania parami, metodą korygowania ceny średniej, metodą analizy statystycznej rynku;
w podejściu dochodowym

(na podstawie szacunku dochodu możliwego do uzyskania z wynajmu/dzierżawy lub prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości) – metodą inwestycyjną lub metodą zysku, przy wykorzystaniu techniki kapitalizacji prostej lub techniki dyskontowania strumieni dochodów;

w podejściu kosztowym
(na podstawie analizy kosztów budowy nieruchomości i oceny jej zużycia) – metodą kosztów odtworzenia lub metodą kosztów zastąpienia, z wykorzystaniem techniki szczegółowej, techniki elementów scalonych lub techniki wskaźnikowej;
w podejściu mieszanym:
 • metodą kosztów likwidacji (wycena nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki),
 • metodą pozostałościową (wycena nieruchomości podlegających remontowi, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie),
 • metodą wskaźników szacunkowych – nieruchomości rolne oraz lasy. 
Wyceny nieruchomości wykonujemy dla celów:
 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • ustalenia wartości lokali mieszkalnych w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ubezpieczenia majątku,
 • szacowania szkód i odszkodowań oraz utraconych korzyści, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustanowienia prawa służebności osobistej, ustanowienia prawa służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu,
 • określenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i jej aktualizacji,
 • określenia wysokości opłaty za trwały zarząd,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • określenia wysokości opłaty planistycznej,
 • innych celów.
Podstawowe dane niezbędne do wyceny nieruchomości to:
 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków i wypis z kartoteki lokali,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • dane techniczne budynków i obiektów budowlanych stanowiących części składowe nieruchomości (np. projekt architektoniczno-budowlany, książka obiektu budowlanego).