Inne usługi
DORADCZE
W oparciu o własne doświadczenia wyniesione z praktyki oferujemy także inne prace doradcze jak:

Projekt naprawy przedsiębiorstwa – projekt naprawczy sporządzany jest w celu ratowania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością; w ramach projektu rozważamy zastosowanie rozmaitych narzędzi restrukturyzacji produktowej, finansowej, organizacyjnej, majątkowej, zatrudnienia; projekt naprawczy obejmuje diagnozę przedsiębiorstwa, proponowany zestaw środków naprawczych, harmonogram działań naprawczych oraz szacunek przewidywanych efektów;

Due dilligence – kompleksowa i wielopłaszczyznowa analiza i ocena sytuacji firmy; due dilligence jest najczęściej sporządzanie w procesie wykupu przedsiębiorstwa; zakres analizy obejmuje wszystkie aktywa przedsiębiorstwa (materialne i niematerialne, finansowe i niefinansowe, bilansowe i pozabilansowe), wszystkie pasywa przedsiębiorstwa (własne i cudze, bilansowe i pozabilansowe), wszystkie funkcje przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, sprzedaż, finanse, zarządzanie, sprawy kadrowe i in.), stan organizacyjny przedsiębiorstwa, stan prawny, stan finansowy, stan techniczny majątku, stan zasobów ludzkich, ryzyka i zagrożenia związane z nabyciem przedsiębiorstwa;

Wartościowanie pracy – ocena trudności pracy na stanowiskach pracy w celu budowy sprawiedliwego systemu wynagradzania; wartościowanie pracy prowadzimy w oparciu o metody polskie (np. UMEWAP), ale również metody zagraniczne; jesteśmy gotowi przygotować adaptację znanej metody wartościowania pracy do specyfiki warunków pracy w firmie; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów;

Analiza pracy – sporządzenie zestawu opisów stanowisk pracy i modeli kompetencyjnych na stanowiska pracy; analiza pracy może być wykorzystana w przeprowadzeniu wartościowania pracy, może też służyć takim działaniom kadrowym jak: rekrutacja, selekcja, szkolenie i doskonalenie pracowników, alokacja pracowników wewnątrz firmy; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów;

System ocen okresowych – w ramach projektu przygotowujemy kryteria oceniania pracowników, arkusze ocen okresowych, regulamin okresowego oceniania pracowników; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów.