BIZNESPLAN
PROFESJONALNY biznesplan

Pomagamy Klientom w sporządzaniu biznesplanu działalności gospodarczej (spółki, fundacji, stowarzyszenia czy innej organizacji).

Sporządzamy biznesplany dla biznesów planowanych i istniejących.

Biznesplan jest kompleksowym i długoterminowym opracowaniem planistycznym przedstawiającym koncepcję, cele i wyniki biznesu planowanego lub istniejącego. Biznesplan zawiera szereg planów cząstkowych składających się na biznes (plan produkcji, plan sprzedaży, plan organizacji i zarządzania, plan zatrudnienia, plan inwestycyjny, plan źródeł finansowych, plan finansowy) sporządzonych zazwyczaj na trzy lub więcej lat. 

Biznesplan służy podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i zamykaniem biznesu. Biznesplan służy takim celom jak m. in.:
 • uruchamianie działalności gospodarczej (biznesplan nowego biznesu),
 • zarządzanie strategiczne (biznesplan działania i rozwoju biznesu),
 • zarządzanie inwestycjami rzeczowymi (biznesplan na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki, dotacji na inwestycje),
 • zarządzanie funduszami PE/VC (biznesplan start-upu na potrzeby rozmów z funduszem inwestycyjnym (fundusze private equity, fundusze venture capital),
 • tworzenie joint ventures (biznesplan wspólnego biznesu),
 • fuzje przedsiębiorstw (biznesplan po połączeniu biznesów), 
 • restrukturyzacja naprawcza biznesu (biznesplan sanacji/naprawy biznesu),
 • likwidacja przedsiębiorstwa (biznesplan zamknięcia/zwinięcia biznesu),
 • wycena przedsiębiorstwa (biznesplan na potrzeby wyceny dochodowej),
 • konkursy na kontrakty menedżerskie (biznesplan dla potrzeb udziału w konkursie na zarządzanie biznesem),
 • nadzór właścicielski w grupach kapitałowych (wzorcowe biznesplany spółek zależnych dla potrzeb nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez spółkę zarządzającą w grupie kapitałowej).
Na treść biznesplanu składa się szereg odpowiednio przygotowanych informacji charakteryzujących planowany (istniejący) biznes, w tym:
 • Dane ogólne/rejestracyjne (nazwa, forma prawna, siedziba, właściciele, organa zarządzające).
 • Analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron biznesu oraz jego szans i zagrożeń).
 • Cele biznesu (krótkoterminowe i długoterminowe).
 • Plan marketingowy.
 • Plan produkcji wyrobów i usług.
 • Plan organizacji i zarządzania.
 • Plan zatrudnienia.
 • Harmonogram uruchomienia działalności (plan głównych przedsięwzięć).
 • Plan finansowy.
 • Ocena finansowa.

Podstawowe dane niezbędne do sporządzenia biznesplanu są określone w zapotrzebowaniu informacyjnym, które jest przekazywane Klientowi po uzgodnieniu warunków współpracy.