Diagnoza i projekt
ORGANIZACYJNY
PROFESJONALNA pomoc

Wykonujemy diagnozy organizacyjne i projekty zmian w strukturach organizacyjnych prowadzące do usprawnienia działania organizacji, w tym zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów, przyspieszenia realizacji funkcji, zwiększenia wydajności pracy, podniesienia jakości produkcji.

Diagnoza organizacyjna jest kompleksowym opracowaniem mającym na celu zbadanie i ocenę sprawności struktury organizacyjnej. Celem diagnozy organizacyjnej jest na wykrycie niesprawności i dysfunkcji w istniejącej strukturze organizacji, co jest najlepszą drogą do opracowania a następnie wdrożenia projektu zmian organizacyjnych.

Diagnozę organizacyjną przeprowadzamy w oparciu a analizę systemową organizacji, na podstawie analizy organizacji formalnej (ujętej w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych jak: regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny, księgi służb, zakresy zadań) oraz analizy organizacji rzeczywistej (organizacji faktycznej, którą identyfikujemy w drodze wywiadów z kadrą i pracownikami organizacji, a także analizy procesów zachodzących w organizacji). Diagnoza organizacyjna obejmuje charakterystykę i ocenę organizacji we wszystkich jej podstawowych wymiarach, tj. konfiguracji, specjalizacji, centralizacji, standaryzacji i formalizacji.

Projekt zmian organizacyjnych sporządzamy wykorzystując zarówno podejście diagnostyczne (bazując na diagnozie organizacji), jak też podejście porównawcze (bazując na rozwiązaniach typowych stosowanych w praktyce) oraz podejście prognostyczne (w oparciu o wizję systemu idealnego). Projekt nowej organizacji przedstawiamy Klientowi w formie nowej dokumentacji organizacyjnej (regulaminu organizacyjnego, schematu organizacyjnego, ksiąg służb, zakresów zadań).

Dane niezbędne do przeprowadzenia diagnozy organizacyjnej są określone w zapotrzebowaniu informacyjnym, które jest przekazywane Klientowi po uzgodnieniu warunków współpracy. Założenia projektu organizacyjnego są uzgadniane z Klientem.